SIA RENESCO sniedz sekojošus pakalpojumus:

 1. Ēku atjaunošanas vai energoefektivitātes paaugstināšanas pilna cikla projektu vadība (finansē pasūtītājs vai klients);

 2. Visaptveroša ēkas atjaunošana balstoties uz Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (t.s. ESKO modeli);

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekta vadība

Mēs RENESCO veicam visus ar ēkas visaptverošu atjaunošanas projektu saistītos procesus, kā arī uzņemamies pilnu atbildību par projektā ietverto darbu izvēli, izpildes kvalitāti un veiktspēju. RENESCO vada un uzrauga ēkas atjaunošanas procesu no idejas par atjaunošanu līdz darbu pabeigšanai:

1. Iniciē un vada daudzdzīvokļu ēkas dzīvokļu īpašnieku sapulces;

2. Veic kopsapulču protokolu un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu;

3. Organizē finansējuma piesaisti;

4. Organizē ēkas atjaunošanas darbu veicēju atlasi;

5. Nodrošina autoruzraudzību un būvuzraudzību, kā arī būvniecības procesa nepārtrauktu kontroli;

6. Izstrādā un īsteno dažādus un ilgtspējīgus risinājumus esošajā ēku atjaunošanas praksē;

7. Piedāvā apsaimniekošanas izmaksu samazinājumu iedzīvotājiem (apkures un apsaimniekošanas izmaksas).

 

Daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas projekta vadība sevī ietver gan atjaunošanas procesa vadību, gan nepieciešamo dokumentu sagatavošanu. 

Lai projektu varētu veiksmīgi realizēt un apgūt finansējumu no ALTUM ir jāveic sekojošie soļi:

 • 1. mājas kopsapulces organizēšana

  Mājas kopsapulcē dzīvokļu īpašnieki vienojas par lēmumu atjaunot māju un par pilnvarojumu RENESCO to veikt īpašnieku vārdā. To var izdarīt, sasaucot kopsapulci vai veicot aptauju. Lai RENESCO turpmāk varētu veikt projektu vadību, lēmums „par” jāpieņem 2/3 dzīvokļu īpašnieku. 

   

 • 2. Dokumentu sagatavošana

  Lai varētu realizēt ēkas atjaunošanas projektu, RENESCO, saskaņā ar noteikumiem, izstrādā nepieciešamos dokumentus, ko iesniedz ALTUM: 

  • Iedzīvotāju anketēšana;
  • Energoaudits un energosertifikāts;
  • Tehniskās apsekošanas atzinums;
  • Projekta pieteikums;
  • Ēkas atjaunošanas projekts un apliecinājuma kartes;
  • Būvdarbu izmaksas un tāmes.

   

 • 3. Iepirkuma procedūras organizēšana

  Pēc pozitīvas atbildes saņemšanas no ALTUM, RENESCO veic būvniecības pakalpojumu sniedzēja un inženierdarbu veicēja, kā arī būvuzrauga iepirkuma procedūru. Piegādātāju atlasi veicam saskaņā ar ALTUM izstrādātajām piegādātāju atlases vadlīnijām.

  SVARĪGI!

  Līgumi ar piegādātājiem var tikt noslēgti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus. Piegādātāji jāizvēlas tā, lai resursi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nodrošināšanai būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par labāko cenu, lai panāktu iespējami labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu un, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

 • 4. AIZŅĒMUMA PIETEIKUMS

  SIA RENESCO veic arī pārrunas ar aizdevējiestādi, kura nodrošinās kredīta aizdošanu kur:

  • dokumentus saskaņo ar finanšu iestādi;
  • sagatavo projekta pieteikuma dokumentus, iesniegšanu un saskaņošana, piem., ALTUM u.c.;

  Dzīvokļu īpašnieki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projekta realizācijai var piesaistīt tādas bankas vai citus privātā sektora finansētājus, kuri ir noslēguši sadarbības līgumu ar ALTUM un šī sadarbības līguma ietvaros izsniedz finansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

  ALTUM aizdevums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projekta īstenošanai ir pieejams, ja dzīvokļu īpašniekiem neizdodas vienoties  par finansējuma piesaisti ar kādu no bankām, ar kurām ALTUM šīs programmas ietvaros ir noslēgts sadarbības līgums un banka ir izsniegusi rakstisku piekrišanu par to, ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevuma saņemšanai ALTUM.

 • 5. PROJEKTA REALIZĀCIJA

  Projekta realizācijas gaitā RENESCO seko līdzi būvniecības darbu norisei, lai to izpilde atbilstu projektam. Seko līdzi būvniecības dokumentācijas korektumam, kā arī piedalās iknedēļas sapulcēs ar būvniekiem un būvuzraugu, kā arī saskaņo jebkādas izmaiņas būvniecības procesā ar ALTUM.

   

 • 6. ĒKAS NODOŠANA/ PROJEKTA BEIGAS

  Projekta nobeigumā RENESCO iesniedz maksājuma pieprasījumu un visu būvniecības dokumentāciju fondu administrējošai iestādei saskaņošanai.

  Pēc būvdarbu pabeigšanas RENESCO iesniedz pieņemšanas nodošanas akts, kas sastādīts pēc būvdarbu pabeigšanas un darbu pieņemšanas starp pasūtītāju (pilnvaroto personu) un būvvaldi, kā arī pārskatu par DME projekta realizāciju un maksājumu veikšanu apliecinošo dokumentu kopijas. Pēc šo dokumenta saņemšanas ALTUM pārstāvis dodas uz objektu, lai pārbaudītu paveiktos darbus un tehnisko dokumentāciju (būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls, segto darbu akti, materiālu atbilstības deklarācijas).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESKO modelis

Visās 15 mūsu atjaunotajās ēkās ir atjaunotas pēc ESKO modeļa, kas nozīmē ka ēku atjaunojām par saviem līdzekļiem, neprasot no iedzīvotājiem nekādus papildus maksājumus. Mēs uzņemamies visus finansiālos un tehnoloģiskos riskus, kā arī atbildību par veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem ēkā turpmākos 20 gadus. Veiktās investīcijas ilgtermiņā atgūstam, pateicoties ēkas atjaunošanas rezultātā panāktajam siltumenerģijas ietaupījumam. ESKO ideja ir radusies pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados. Tā aizsākusies ASV pēc naftas krīzes 1973. gadā, un pašreiz to galvenokārt izmanto rūpniecības un ražošanas sektoros. Idejas pamatā ir ražošanas uzņēmuma un inovatīva konsultāciju uzņēmuma sadarbība, lai samazinātu ražošanas procesā izmantojamās enerģijas vai izejmateriālu apjomu, tādā veidā panākot izmaksu ietaupījumu.

 

 

Definīcija: ESKO ir investīciju uzņēmums, kas investē enerģiju taupošos pasākumos, ievieš šos pasākumus un veiktās investīcijas atgūst no panāktā energoresursu ietaupījuma ilgākā laika posmā (parasti 15-25 gados).

 

Energoefektivitātes pakalpojuma līgums (EPL) ir trīspusējs dokuments, kuru paraksta ēkas pārstāvji, apsaimniekošanas uzņēmums un energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs (RENESCO). Balstoties uz EPL, energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs:

1. garantē noteiktu enerģijas ietaupījumu un sasniedzamos rezultātus, ja šos pasākumus finansē pasūtītājs; vai arī

2. finansē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, lai sasniegtu noteiktu enerģijas ietaupījumu un rezultātus.

Ko iedzīvotāji iegūst pēc EPL līguma darbības beigām?

 • Atjaunotu un modernizētu ēku ar siltinātam sienām, bēniņiem un pagrabu;

 • Par ±50% zemākas izmaksas par apkuri un karstā ūdens sagatavošanu;

 • Labi funkcionējošas iekārtas un aprīkojumu ēka;

 • Ievērojami zemākus uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumus;